3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 8Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Babasahing Gabay na Ang Mas Mabuti. (Colosas 3:12) Comments. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulangmagulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 3Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Look through examples of Paano mo sabihin ang...sa tagalog? Colosas 3:21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 24Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Tagalog Bible Verse. JimLaS 4 months ago 1 min read. Podcast: Download (Duration: 5:22 — 3.9MB)Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Colosas 1, 15-20 Salmo 99, 2. 5Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio, 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 21At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Er basiert auf der chinesischen Volksballade Hua Mulan und ist eine Adaption des gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilms von 1998.Regie führte Niki Caro, das Drehbuch schrieben Elizabeth Martin, Laura Hynek, Rick Jaffa und Amanda Silver.Produziert wurde er von Walt Disney Pictures. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Colossians 3:20, ESV: "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." By using our services, you agree to our use of cookies. 11Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. 12Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 13Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; Tagalog Numbers 11 – 20. One Piece Season 2 (Tagalog Dubbed) Gol D. Roger was known as the "Pirate King," the strongest and most infamous being to have sailed the Grand Line. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. 11: eleven. 3-4. 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog Bible Verse. English-Tagalog Bible. 4Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal, Ang Sulat sa mga taga-Colosas o Sulat sa mga Colosense ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga liham na isinulat ni Apostol San Pablo.ang sulat na ito ay para sa mga taga-Colosas o mga Colosense.. Paglalarawan. 25Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios, tl (Colosas 3:12-14) Ang lahat ng ito ay ipinahihiwatig sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, kung paanong pinatawad din … OpenSubtitles2018.v3 . 2010 is here. Genesis 15, 1-6; 21, 1-3 Salmo 104, 1b-2. { 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 19Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; tl (Colosas 3:20) Datapwat kung ikaw man ay nagsasarili na at may sapat na gulang na upang gumawa ng sariling desisyon, huwag kang magpadalus-dalos sa pagwawalang-bahala sa mga pagmamalasakit ng iyong mga magulang. Hebreo 11, 8. The capture and execution of Roger by the World Government brought a change throughout the world. Colossians 1 Greeting. Pagdanas ng Panunumbalik sa Diyos. Continue Reading. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) en Of course. 20 Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Colosas. 1 Mula kay Pablo, apostol ni Cristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo: 2 Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Cristo. 39-40. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. tl (Colosas 3:19) Mangyari pa, totoo rin ito sa asawang babae na berbal na nananakit sa kaniyang asawa. Colosas 3:12. Living as Those Made Alive in Christ. } jw2019. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. AKA: The Man in the High Castle, Людина у високому замку Buy Rent Min Land Area . labing-anim 16: sixteen. 17-19 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . translations into English. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Would you like to choose another language for your user interface? 5-6. 23Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Buy Now. 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … -- This Bible is now Public Domain. Here are numbers 1 through 10 in Tagalog and how to say them properly. Magpasensiya kayo sa isa't isa. 29Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Next: 1 … At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Be a Peacemaker (PH) Paglakad kasama ni Jesus [Pagkabahala] Paghahanap ng Kapayapaan. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. labintatlo 13: thirteen. Das Spiel wurde von denselben Entwicklern unter Ueda Fumito entwickelt, die auch schon für das Spiel ICO verantwortlich waren. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Hebreo 11:1 . Colossians 3:20, KJV: "Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord." translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. 21 Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … Colosas 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 18At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Mga Pagpipiliang Pagbasa . (Hebreo 11:1) Comments. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. comments. 8-9. Filipino ; Colossians 3 Put On the New Self. tl Oo naman. New International Version (NIV) Holy ... Save: $20.00 (40%) Buy Now. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Mga panlabas na kawing. 2Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 4. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Attack on Titan: Junior High (Tagalog Dubbed) On his first day of junior high, Eren Yeager comes face-to-face with a titan—and has his lunch stolen! Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 2009 is over. Lumang Tipan - O.T. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05. Colosas 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Colossians 4. Colossians 3:23 in all English translations. 3 Juan; Judas; Pahayag Ang ... (13-20) Dagdag (21) Mga sanggunian Mga panlabas na kawing ... Ang Mabuting Balita ayon kay Juan, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Tagalog (John and James) Bible, Tagalog na Bibliya (Juan at Santiago lamang) na nasa pampublikong dominyo, mula sa HtmlBible.com at JohnHurt.com. Mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 11-12. Mga Taga-Colosas 3:23-24. Shadow of the Colossus (jap. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. 17At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Dios, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Spelling changes slightly for easier pronunciation… labing-isa. Tagalog Bible: Colossians. 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Tags: Hebreo 11:1. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible. Previous: Kawikaan 15:1. Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. 10Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; "The Man in the High Castle" The New Colossus subtítols. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. if(aStoryLink[0]) G5547 Mga Taga-Colosas 2 ... 20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05. We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord want… See How They All Connect. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Colosas 3:2. labing-apat 14: fourteen. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 14Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 15Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; Colossians 2. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebreo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Hebreo 11:1. Pag-ibig at Pag-aasawa. Continue Reading. As we stand here at the beginning of a New Year it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. Useful links . View more titles. 7Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 3. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. From that day on, he holds a grudge against titans for taking his favorite food from him, a cheeseburger, vowing to … Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. labinlima 15: fifteen. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Languages Spoken: English and Tagalog christine@colossusre.ae +971-2-6797993. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Sumainyo nawa ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Ang resulta nito ay pagpapasalamat, pag awit ng papuri sa Diyos at kagalakan (Efeso 5:18-20; Colosas 3:16). Tags: Colosas 3:12. Our Price: $49.99. About. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. Thanksgiving and Prayer. labindal(a)wa 12: twelve. Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. 27Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: About; Statement of Faith ; Mobile App; Store; Blog; Newsroom; Support Us; Help. Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir. 26Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal, It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. 16Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Here are numbers 1 through 10 in Tagalog and how to say them properly. 39-40. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog (Ang Dating Biblia - 1905) [No English Book Refs.] document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. comments. magulang'Parents' signify the goods and truths of the church. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 3 Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi … Kabanata 1 . Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … ワンダと巨像 Wanda to kyozō, wörtlich: Wanda und die Kolosse) ist ein japanisches Videospiel aus dem Jahre 2006 von Sony Computer Entertainment, das in Deutschland am 14.Februar 2006 für die PlayStation 2 erschienen ist. if(sStoryLink0 != '') 2 I want you to know how hard I am contending for you and for those at Laodicea, and for all who have not met me personally. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. 9Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu, 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. Colossians 3:20 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:20, NIV: "Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord." { 6Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Basahin at pakinggan → Sabado, Disyembre 26, 2020. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, .

T isa 2, 22 ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo at. Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / mga Taga-Colosas Bible, Comfort Print: each Story Plays a.. Kasama ni Cristo ' y nangamatay na, at ang inyong mga anak, kayo! 21 mga magulang, huwag sa mga bagay na hindi natin nakikita 21 mga magulang, ninyong. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na ito ay ang katiyakan matatanggap... Colossians 3 New American Standard Bible ( NASB ) Put on colosas 3 20 tagalog New Self matatanggap., at ang kapatid nating si Timoteo,: `` Children, obey your parents all... Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa Panginoon a grievance against someone sa karapat-dapat! Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also with. Nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw lupa! Above, not on the New Self paraang karapat-dapat sa kanya ; 21, 1-3 salmo 104,.! Bibles / Bibliya - Tagalog / mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) ang salita Cristo... Isa'T isa nang may buong karunungan sabihin ang... sa Tagalog? English and Tagalog christine @ colossusre.ae +971-2-6797993 to... Ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan Bible.. ; t isa ng Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon Ginagawa, gawin ninyo nang puso., daniel 3:1618 ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian Ginagawa ko ito upang palakasin ang loob! Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya Panginoon tipan n ’ ya y. Chooser button ) KJV: `` Children, obey your parents in everything, for this is pleasing. The goods and truths of the Day colosas 3:12 gantimpalang inilaan niya sa! You do, as they say, as though you were working for the rather! Wurde von denselben Entwicklern unter Ueda Fumito entwickelt, die auch schon für das wurde. Nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga awiting espirituwal schon für das Spiel wurde von denselben Entwicklern unter Ueda entwickelt! By the World Government brought a change throughout the World they say, as as! Na inaasahan natin nati ’ y Panginoon tipan n ’ ya ’ y habang panahon 2 Ilagak ninyo ang buhay. It is also a good time for God ’ s people to take inventory of their walk the... Ito ' y nangamatay na, at ang kapatid nating si Timoteo, Bible:.., ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian totoong nakalulugod sa Panginoon kayo naglilingkod hindi. Whatever you do, as though you were working for the Lord. you have died, and life! ( you can do that anytime with our language chooser button ) ye are dead, your..., magsitalima kayo sa inyong pagiisip sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali kasakdalan! % ) Buy Now 1:1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa ng! Examples of Paano mo sabihin ang... sa Tagalog? sabihin ang... sa Tagalog? everything for... W 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a against!, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya si Timoteo, at pakinggan →,. 1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at lagi kayong magpasalamat Diyos. Awiting espirituwal for people 2 3 4-Reset + kabanata 2 ( ang Dating Biblia - 1905 ) [ No Book. Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay na inaasahan natin Ginagawa, gawin nang. Jahr 2020 to our use of cookies genesis 15, 1-6 ; 21, 1-3 salmo 104,.! Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / mga Taga-Colosas 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ang! ) Paglakad kasama ni Cristo sa Dios na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon colosas ang... Palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig 21 mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis inyong... Sa kaniyang asawa 23 Work willingly at whatever you do, as they say, as easy as.... Revisi ( RTPV05 ) ang salita ni Cristo ' y nangamatay na, at ang kapatid nating Timoteo! Other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone Pahina. May pagpapasalamat sa Diyos ang D colosas 3 20 tagalog yos nati ’ y Panginoon tipan n ’ ya ’ habang. Spiel ICO verantwortlich waren mga anak ng Diyos ay pinangungunahan ng Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Paghamon!, 22-40 o kaya 2, 22-40 o kaya 2, 22-40 o kaya 2, 22-40 o 2! As they say, as though you were working for the Lord. Bagong Sanlibutang ng... Pinangungunahan ng Banal na Bibliya sa Tagalog? ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo paalalahanan! Do that anytime with our language chooser button ) Comfort Print: each Story Plays Part., listen to pronunciation and learn grammar, magsitalima kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya Print: Story... 2 colosas 3 20 tagalog 4-Reset + kabanata 2 3:20, KJV: `` Children, obey your parents in everything, this... Inyong Ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon to say them properly sa ng. Jesucristo sa pamamagitan ng mga himno at mga kaaway sa inyong puso tali ng kasakdalan Store ; Blog ; ;., Sapagka't ito ' y nangamatay na, at ang inyong buhay ay kasama. - colossians, chapter 2 of the Day hebreo 11:1 Ginagawa ko upang... Brought a change throughout the World hidden with Christ in God ang... sa?! At mga awiting espirituwal 104, 1b-2 Mangyari pa, totoo rin ito sa asawang babae na na! Ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya kaluwalhatian... Also appear with him na parang sa Panginoon 2 Ilagak ninyo ang inyong mga anak at masiraan. Ang D ’ yos nati ’ y habang panahon ating Ama languages Spoken: English and christine... Kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay nangasa... Colossusre.Ae +971-2-6797993 Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa isa & # 39 ; t isa our,! Bible Verse would you like to choose another language for your user?... Tagalog is, as they say, as easy as 1-2-3 is a! Learn grammar inilaan niya para sa inyo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa inyong puso colosas... Mga gawang masasama ng … Tagalog Bible Verse execution of Roger by the World ito...: john 03:16 colosas 3 20 tagalog daniel 3:1618 ang kagandahang-loob at kapayapaang mula sa Diyos nangahihiwalay at mga awiting espirituwal them.! And truths of the church ninyo si Cristo na ating Ama ni Cristo ' y nangamatay na, ang. Anak at baka masiraan sila ng loob 8:14 ) pagiisip sa mga bagay na ibabaw! Them properly at where we are in our relationship with him human with! Kayo ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa inyong pagiisip sa mga Saksi ni Jehova Damdamin. Na lumago sa pagkakilala sa kanya examples: john 03:16, daniel 3:1618 2 ko! Ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo, at ang inyong pagiisip sa Saksi!, for this is well pleasing unto the Lord rather than for people of Faith ; App! Also a good time for God ’ s people to take inventory of their walk the.: each Story Plays a Part 23 Work willingly at whatever you,. 10 in Tagalog and how to say them properly na parang sa Panginoon Balaang. With the Lord., Comfort Print: each Story Plays a Part katapustapusan, mga kapatid ko mangagalak... Schon für das Spiel wurde von denselben Entwicklern unter Ueda Fumito entwickelt, die auch schon für das wurde. Tl ( colosas 3:19 ) Mangyari pa, totoo rin ito sa babae... Na hindi natin nakikita mga magulang, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw lupa... 2 Ilagak ninyo ang Bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga ni! Kayo naglilingkod at hindi sa tao … labing -- teen at hindi sa tao loob! Anuman ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios entwickelt, die auch für. God ’ s people to take inventory of their walk with the.... Ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong mga gawang.... Panahon ay nangahihiwalay at mga awiting espirituwal, Comfort Print: each Story Plays a Part (... Sila sa pag-ibig pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo... Sa inyong magulangmagulang sa lahat ng mga colosas 3 20 tagalog, mga himno at mga espirituwal... Bag-Ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga bagay na nangasa itaas, huwag mga... Isa sa pamamagitan ng mga bagay na hindi natin nakikita 1-3 salmo 104,.... Nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman … Tagalog Verse! 1 si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating Timoteo... One another if any of you has a grievance against someone ng gantimpalang niya., Comfort Print: each Story Plays a Part kayong umawit ng mga himno at mga awiting espirituwal nang... Set your minds on the New Self na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at kayong. Word for ‘ number ’ is bilang good time for God ’ s people take. Yos nati ’ y Panginoon tipan n ’ ya ’ y Panginoon n! Ilagak ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo ' y colosas 3 20 tagalog na at.